Sunday
May132012

Yeni bir nota yazım sisteminin temel özellikleri

 Yeni Nota Yazım Sistemi'nin geliştirilmesinde, enazından, aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması öngörülmüştür.

     Şöyleki: Yeni nota yazım sistemi,

 1. Özde makam müziği için tasarlanmış olmakla birlikte, her türden müzik eserini kolayca kayıt altına alabilmeli; kolayca okunabilmelidir;
 2. Basit olmalıdır; özellikleri kolayca kavranılabilmeli; çabuk alışılmalıdır;
 3. Aşina olduğumuz unsurları içermeli, onları değerlendirmelidir;
 4. Kapsamlı olmalı, yapılacak işin her türlü gereksinimine misliyle cevap verebilmeli; ancak deneyim kazanıldıkça daha basit ve kolay uygulama tekniklerine indirgenebilmelidir;
 5. İşlek olmalıdır, teklemeden yapılan işi hızlandırabilmeli, uygulayıcısına zaman kazandırmalıdır;
 6. Kolay taşınabilmeli, her ortamda kolayca uygulanabilmelidir;
 7. Gelişime açık olmalıdır; insanlar onu geliştirebilmeli; anonimleşebilmelidir;
 8. Zihinsel işlemler için, sistemin simgesel modeli, işin gerçeği ile uyumlu olmalıdır;
 9. Sistem, bilgisayar ortamında kolayca modellenip, programlanabilmelidir;
 10. Çift korumalı olmalıdır; bir kapı kapanırsa diğerinden girilebilmelidir;
 11. Diğer müzik teknolojilerini desteklemeli; yeni müzik teknolojileri için fikir vermeli; olanak hazırlamalıdır;
 12. İnsan naturası ile uyuşabilmelidir.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Türk makam müziği özelliklerinin kısaca gözden geçirilmesi | Main